header banner
Default

Wat is de inhoud van een marketingplan? - MKB Servicedesk


En waarom zou ik er een moeten hebben?

Wat staat er in een marketingplan

Inhoud:

  Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel zoveel mogelijk verkopen. Door het schrijven van zo'n plan heb je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften. Zo kun je beter inspelen op veranderingen.

  Wat is een marketingplan?

  Een marketingplan is onderdeel van je ondernemingsplan. Hierin beschrijf je hoe je inspeelt op je markt en hoe je je omzetdoelstellingen gaat behalen. In dit plan beschrijf je de doelgroep (de markt) en de behoefte van je potentiële klant. Daarnaast schrijf je hoe je deze doelgroep gaat bereiken en hoe je in hun behoefte gaat voorzien met jouw product of dienst.

  Wat staat er in een marketingplan?

  Het marketingplan bestaat uit:

  • Doel van het marketingplan

  • SWOT-analyse

  • Doelgroep

  • Marketingdoelstellingen

  • Marketingstrategie

  • Marketingbudget

  • Marketinginstrumenten

  Hieronder worden de verschillende onderdelen van het marketingplan beschreven.

  Doel van het marketingplan

  Eerst beschrijf je het doel van het marketingplan. Dit is niet voor iedereen hetzelfde. Start je net met je onderneming? Dan schrijf je vaak een strategisch plan voor de lange termijn, waarbij jouw bedrijf centraal staat. Maar je kunt ook een marketingplan schrijven voor een productintroductie. In dat geval staat het nieuwe product centraal. Andere doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de vergroting van het aantal klanten of een nieuwe klant-productcombinatie. 

  Whitepaper: Hoe maak ik een ondernemingsplan?

  VIDEO: Schrijf nooit een marketingplan zonder...
  MKB Servicedesk +

  GRATIS

  SWOT-analyse

  SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In deze analyse zet je dus de belangrijkste sterke en zwakke punten van het bedrijf (intern) af tegen de grootste kansen en bedreigingen (extern). Lees meer over de SWOT-analyse.

  Doelgroep

  Hier beschrijf je wie je klanten zijn en welke behoeften ze hebben. Belangrijke punten om te beschrijven zijn:

  • Algemene kenmerken: omschrijf je doelgroepen in een paar woorden.

  • Aantal bestaande klanten: maak een overzicht van de belangrijkste klanten, in omzet of klantentrouw.

  • Aantal potentiële klanten: breng in beeld wie jouw nieuwe doelgroep kunnen vormen.

  • Behoeften: ga na wat de behoeften van de doelgroep zijn.

  Lees hier meer over het bepalen van je doelgroep.

  Marketingdoelstellingen

  Hier beschrijf je wat je wil bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om marktaandelen, een bepaalde omzet of concurrentie. De doelstellingen moeten concreet en meetbaar zijn. Formuleer ze dus SMART:

  • Specifiek

  • Meetbaar

  • Acceptabel

  • Realistisch

  • Tijdgebonden

  Een voorbeeld van een marketingdoelstelling is: De omzet uit de doelgroep 'mannen tussen de 20 en 35 jaar' vergroten met 10 procent in het derde kwartaal van 2022.

  Marketingstrategie

  De marketingstrategie omschrijft de manier waarop je de doelstellingen denkt te bereiken. Strategieën zijn vooral gericht op het behalen van een concurrentievoordeel door de juiste doelgroepen te kiezen en de juiste marketinginstrumenten in te zetten. 

  Marketingbudget

  Wat is je budget voor dit plan? Er zijn verschillende methoden om je marketingbudget te bepalen:

  • Omzetpercentagemethode: vast percentage van de omzet

  • Sluitpostmethode: wat blijft over na aftrek van andere kosten?

  • Pariteitenmethode: wat besteedt de concurrent?

  • Taakstellende methode: welk budget heb je nodig om een bepaalde omzet te behalen? Dit is de beste methode. Het budget is nu namelijk geen gevolg van de omzet, maar juist een instrument om de omzet te realiseren. Je baseert je budget op doelstellingen.

  Marketinginstrumenten

  Welke instrumenten ga je gebruiken om de marketingdoelstellingen te bereiken? Hier komen de zogenaamde vier P’s uit de marketingmix bij kijken:

  • Product: welk product lever je? Wat is de toegevoegde waarde voor de klant?

  • Prijs: voor welke prijs bied je je product aan? Hoe kom je tot die prijs? In welk segment van de markt zit je met je prijs?

  • Plaats: waar bied je je product aan (veel verkooppunten of juist exclusieve distributie)? Hebben de bedrijfsvestiging en winkelinrichting een eigen identiteit om zich te onderscheiden van de concurrenten?

  • Promotie: hoe bereik je je klanten? Welke promotiemiddelen zet je in (radio, tv, internet, direct mail, sampling, persoonlijke verkoop)? 

  Met deze leidraad kun je zelf een eigen marketingplan opstellen. Je kunt hier een voorbeeld marketingplan bekijken, zodat je kunt zien wat er nou bij welk kopje ongeveer kan komen te staan.

  Wat vind je van dit artikel?

  Sources


  Article information

  Author: Mario Williams

  Last Updated: 1703287562

  Views: 1188

  Rating: 3.8 / 5 (43 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mario Williams

  Birthday: 1936-06-19

  Address: 658 Tracy Orchard Suite 044, Russobury, RI 63051

  Phone: +4558689387801216

  Job: Electrician

  Hobby: Gardening, Cross-Stitching, Sculpting, Juggling, Playing Chess, Aquarium Keeping, Baking

  Introduction: My name is Mario Williams, I am a receptive, striking, exquisite, rich, unwavering, important, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.